இந்த சில்வர் கோலாபுரிகள் 900 ரூபாய்க்கு கீழ் சரியான மெஹந்தி ஃபேவர்ஸ்!