வானத்தில் உணவருந்துதல்- துபாயில் ஒரு தனித்துவமான தேனிலவு அனுபவம்!