இந்தியாவில் இருந்து ஆஸ்திரிய தேனிலவு: ஆஷிமா வெளிப்படுத்துகிறார்