இந்தியாவில் இருந்து ஒரு துபாய் தேனிலவு: கரினா வெளிப்படுத்துகிறார்