ஒரு நெருக்கமான திருமணத்திற்கு என்ன அணிய வேண்டும் என்பதற்கான யோசனைகள்