சுருள் முடி கொண்ட மணப்பெண்களுக்கான பிரைடல் ஹேர்டோ ஐடியாக்கள்